Riigieksamitest

  • 9. klassi lõpetamiseks riigieksameid ei korraldata.
  • 12. klassi lõpetamiseks on riigieksamite sooritamine vabatahtlik (vt allpool olevat juhendit).   Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

1) Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 11. maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.

2) Kui õpilasel on olemas eesti keele B2 ja/või C1 tasemetunnistus, siis pole tal tarvis sooritada eesti keel teise keelena riigieksamit. Kool ei pea SA-le Innove saatma õpilase eesti keele oskuse tunnistust ega tunnistuse koopiat. Õpilane teatab oma eesti keel teise keelena riigieksami (B2) tühistamisest ülaltoodud viisil 11. maiks 2020.

3) Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. SA Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.

Täiendavate küsimuste korral pöörduda oma klassijuhataja poole.