Tingimused

 1. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium on munitsipaalkool, kus tasemekoolituse kaudu on loodud üldhariduslikust päevakoolist erinevatel põhjustel lahkunud õpilastele tingimused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks töö kõrvalt ning Eesti Vabariigile lojaalsete ning väljakujunenud moraalinorme austavate kodanike kujunemiseks.
 2. Formaalhariduse omandamise võimaldamiseks: mittestatsionaarne õpe ja üksikainete õpe ning mitteformaalse hariduse omandamiseks: kursused, koostöö kutseõppeasutustega ning üldhariduskoolidega.
 3. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium on turvaline ja õppijasõbralik, kaasaegsete IKT- vahenditega varustatud kool, kus õppetöö tugineb partnerlussuhetele kõigi osapoolte vahel ning on väärtustatud isiksus, kellel on välja kujunenud iseseisva mõtlemise, valikute tegemise ja otsuste langetamise oskus ning arusaam pideva enesearendamise vajadusest.
 4. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium aitab lõimuda muukeelsetel õppijatel eestikeelsesse kooli.
 5. Õppimine Tallinna Täiskasvanute gümnaasiumis on tasuta.
 6. Õppetöö toimub vahetustega esmaspäevast reedeni kell 9.00-21.00.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva dokumendiga sätestatakse õpilaste Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi (edaspidi kool) vastuvõtu tingimused ja kord.

1.2. Vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 nr 43 määruse „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

1.3. Õpilase kooli vastuvõtmise kinnitab käskkirjaga vastavalt käesolevale korrale kooli direktor.

1.4. Vabade kohtade olemasolul võib õpilasi vastu võtta ka õppeaasta keskel.

2. PÕHIKOOLI VASTUVÕTT

2.1. Kool tagab võimalused põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud

2.2. Koolikohustuslikke noori võetakse põhikooli vastu erandkorras Haridus- ja Noorteamet, Rajaleidja (tel. 735-0700) nõustamiskomisjoni otsusega.

3. GÜMNAASIUMI VASTUVÕTT

3.1. Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub haridusttõendava dokumendi alusel. (https://www.riigiteataja.ee/akt/13359746 , § 27, p.4)

4. SISSEASTUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

4.1 Põhikooli vastuvõtuks esitab õpilane:

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või ametlikult kinnitatud koopia;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi keskel.

4.2. Gümnaasiumi vastuvõtuks esitab õpilane:

 • isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud koopia,
 • põhikooli lõputunnistuse;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust, kui ta on juba gümnaasiumiastmes õppinud;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga hinnetelehe kursuse hinnetega, kui õpilane on arvatud koolist välja õppeaasta keskel.