Õppepuhkus

Täiskasvanute koolituse seaduse e.TäKS kohaselt võimaldab tasemekoolitus omandada põhi-, kesk- või kõrgharidust.

Erinevalt senikehtinud regulatsioonist antakse töötajale ja avalikule teenistujale tasemekoolitusel osalemiseks õppepuhkust õppevormist ja õppekoormusest sõltumata, st ka neile töötajatele, kes osalevad tasemekoolituse päevases õppevormis ja täiskoormusega õppes.

Õppepuhkust antakse (nii taseme kui ka tööalaseks koolituseks kokku) koolitusasutuse teatise ja avalduse alusel koolitusel osalemiseks kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul, millest 20 kalendripäeva eest säilitatakse töötajale keskmine töötasu ning ülejäänud 10 kalendripäeva on tasustamata puhkus.

Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt 15 kalendripäeva õppepuhkust, mille eest makstakse Vabariigi Valituse kehtestatud töötasu alammääras. Ühe tasemehariduse lõpetamiseks (lõputöö kaitsmiseks, lõpueksami sooritamiseks) on õigus saada üks kord 15 kalendripäeva õppepuhkust. Kui lõpetamine ebaõnnestub, siis järgmisel aastal puhkust õppe lõpetamiseks enam õigus saada ei ole. Säilib õigus iga-aastasele 30 kalendripäevasele õppepuhkusele.

  • Töötaja lubamine õppepuhkusele vormistatakse käskkirjaga.
  • Käskkiri töötaja õppepuhkusele lubamise kohta peab kajastama, mille alusel ja kui kauaks töötaja koolitusele saadetakse.
  • Õppepuhkusel viibimine peab olema kajastatud ka tööajatabelis.