Üldinfo

Tee_restart_pealkiri

Uute õppijate vatsuvõtt algab 2019.a maikuus

 Selleks vajalike dokumentide loetelu leiad SIIT

Lisainfot telefonil: 6 612 958 või 6 612 960


Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis toimub õppimine mittestatsionaarses õppevormis. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on mittestatsionaarne õpe „täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel. Õppetundide hulka arvatakse ka õpilase arengut toetavate erinevate teenuste osutamise aeg, näiteks karjäärinõustamine“ (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, 2010). Õppijatel on võimalik valida kolme erineva õpivõimaluse vahel, mis erinevad üksteisest klassitundide arvu ja toimumise aja poolest:

    • TAVAÕPE: õppetegevus toimub klassis kohapeal. Gümnaasiumiklassidel, mille paralleelitähises on number 1 tähendab, et matemaatikat õpitakse kitsa ehk vähendatud kursuse järgi. Number 2 tähistab laia matemaatika kursusega klasse.
    • DIGIÕPE: õppetegevus toimub Moodle õpikeskkonna ja tavatundide kaudu umbkaudses vahekorras 70-30. Tunnid toimuvad ühel päeval (kas neljapäev või reede) nädalas. Õppekava on sama, mis teistel klassidel. Seega on iseseisva töö maht tunduvalt suurem. TTG digiõppe kohta leiate lisainfot SIIT
    • KEELEKÜMBLUSKLASS: mõeldud gümnasistidele, kellel 9. klass on lõpetatud vene õppekeelega koolis. Õppetöö toimub nii vene kui ka eesti keeles, kusjuures iga klassi läbimisega tõuseb eestikeelse õppe osakaal. Nende paralleelitähiseks on B.
    • ÜKSIKAINETE ÕPE: mõeldud neile, kellel lõpetada 10. või 11. klass, kuid sooritamata on jäänud kursused kuni viies aines. Iga õppijaga sõlmitakse õpileping vastavalt tema poolt sooritatavatele kursustele.
  • EKSTERNÕPE: põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks. Ekstern peab sooritama aineeksamid nendes ainetes, milles tal puuduvad kooliastmehinded ja 5 lõpueksamit (neist 3 riigieksamit  ja 2 koolieksamit). Varem tehtud lõpueksameid uuesti vastama ei pea. Vastuvõtt eksternõppesse toimub samadel aegadel üldise vastuvõtuga.

Õppeaasta (2019/20 ) tundide aegadega saab tutvuda SIIN

Sisseastumiseks vajalike dokumentide loetelu leiab SIIT