Õppetöö

Vastavalt kooli õppekava üldosale on “Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada põhiharidus klassides 7-9 ja keskharidus klassides 10 – 12 ning ka teistel üldhariduskoolide õpilastel on võimalik saada sotsiaalset-, psühholoogilist – ja kutsealast nõustamist ning eelkutseõpet. Selleks tehakse tihedat koostööd teiste üldhariduskoolide ning kutseõppeasutustega. Kooli õppe – kasvatustöö aluseks on riiklik õppekava, mida koolis rakendadakse vastavalt regionaalsele eripärale, arenevale haridusnõudlusele ja kooli arenguvõimalustele. Hariduse omandamine toimub mittestatsionaarses õppevormis”.

Õppekava üldosa

Õpitulemuste hindamise kord

Keeleained (väljavõte ÕK üldosast)

Valikained (väljavõte ÕK üldosast)

sitelogo_